Metoda indywidualnych przypadków techniki

Pobierz

SONDA Ż DIAGNOSTYCZNY TECHNIKI BADA Ń PEDAGOGICZNYCH 1.. Techniki to: obserwacja; rozmowa; wywiad; ankieta;Metoda indywidualnych przypadków jest sposobem badań polegającym na analizie jednostkowych losów ludzkich uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze poprzez pryzmat jednostkowych biografii ludzkich z nastawieniem do opracowania diagnozy przypadku lub zjawiska w celu podjęcia działań terapeutycznych.. Badanie dokumentów 5.. Zalety metody indywidualnych przypadków 7 13 13 20 26 34 48 .zasadny badan pedagogicznychStudium przypadku w kontekście tworzenia, rozwoju i falsyfikacji teorii.. Metoda indywidualnych przypadków składa się z następujących etapów: • dokonania wnikliwej analizy i diagnozy sytuacji problemowej, • określenia uwarunkowań i przejawów danego zjawiska, • zwrócenia uwagi na znaczenie danego problemu dla funkcjonowania osoby w czasie teraźniejszym i przyszłym,stosuje się metodę indywidualnych przypadków, użytecznymi technikami są głównie: • wywiad, rozmowa; • analiza formalna i treściowa dokumentów osobistych; • obserwacja uczestnicząca; • analiza wytworów" (Moczia, 2016, s.124).. Wywiad ma na celu dokładne zebranie informacji o podopiecznym i jego najbliższym środowisku za pomocą rozmowy prowadzonej w sposób planowy i kierowany.Metoda indywidualnych przypadków opracowana przez Mary Richmond, jest sposobem badań polegającym na analizie jednostkowych losów ludzkich uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze, lub na analizie konkretnych zjawisk natury wychowawczej poprzez pryzmat jednostkowych biografii ludzkich z nastawieniem na opracowanie diagnozy przypadku lub zjawiska w celu podjęcia działań terapeutycznych.Metoda indywidualnych przypadków obejmuje dwa podstawowe komponenty: 1) studium przypadku, związane z rozpoznaniem sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej jednostki w kontekście problemu, które ma prowadzić do diagnozy społecznej i stać się podstawą opracowania planu pracy; 2) pracę z przypadkiem opartą na sformułowanym wspólnie z klientem (podopiecznym) planie pracy (pomocy), obejmującą działania o charakterze ratowniczym, kompensacyjnym lub terapeutycznym.Metoda indywidualnych przypadków (studium indywidualnych przypadków) (wg T.Pilcha) - sposób badań polegający na analizie jednostkowych losów ludzkich uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze lub na analizie konkretnych zjawisk natury wychowawczej poprzez pryzmat jednostkowych biografii ludzkich z nastawieniem na opracowanie diagnozy przypadku lub zjawiska w celu podjęcia działań terapeutycznychmetodę indywidualnych przypadków; monografię pedagogiczną; metodę sondażu diagnostycznego..

Metoda indywidualnych przypadków - studium przypadku 4.5.1.

MONOGRAFIA PEDAGOGICZNA 3.. Metoda sondażu diagnostycznego 7.. EKSPERYMENT PEDAGOGICZNY 2.. Wynikało głównie ze ścisłego określenia zakresu przedmiotowego metody.. Najbardziej użyteczną techniką w przypadku omawianej metody jest wywiad.Tadeusz Pilch".metoda indywidualnych przypadków jest sposobem bada polegaj cym na analizie jednostkowych losów ludzkich uwikáanych w okre lone sytuacje wychowawcze lub na analizie konkretnych zjawisk natury wychowawczej poprzez pryzmat jednostkowych biografii ludzkich z nastawieniem na opracowanie diagnozy przypadku lub zjawiska w celu podjMetoda indywidualnych przypadków 6.. 728.METODA INDYWIDUALNYCH PRZYPADKÓW 9.. METODA MONOGRAFICZNA METODY BADA Ń PEDAGOGICZNYCH 1.. Wywiad 3.. Skale pomiarowe 2.Głównym celem tej metody jest jak najlepsze zobrazowanie pewnego, jak sama nazwa mówi, "przypadku".. J. Sutherland definiuje teorię jako uporządkowany zbiór twierdzeń na temat ogólnego zachowania (lub struktury), który uznawany jest za prawdziwy w wyniku analizy znaczącej liczby konkretnych przypadków 24, a metoda studium przypadku może służyć jej odkryciu, zmianie lub falsyfikacji 25.Metoda indywidualnych przypadków opracowana przez Mary Richmond, jest sposobem badań polegającym na analizie jednostkowych losów ludzkich uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze, lub na analizie konkretnych zjawisk natury wychowawczej poprzez pryzmat jednostkowych biografii ludzkich z nastawieniem na opracowanie diagnozy przypadku lub zjawiska w celu podjęcia działań ..

Wybrane aspekty metody indywidualnych przypadków 4.5.2.

Sama nazwa metody (indywidualnych przypadków lub studium przypadku) nie okre śla jeszcze, o jakiej przypadkowo ści ma tu by ć mowa.. METODA INDYWIDUALNYCH PRZYPADKÓW 4.. Określa się sposoby przygotowania i wprowadzania techniki oraz narzędzi badawczych, utrwalenia spostrzeżeń, sporządzanie protokołów z obserwacji, a takżemetoda indywidualnych przypadków jest sposobem badań polegającym na analizie jednostkowych losów ludzkich uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze, lub na analizie konkretnych zjawisk natury wychowawczej poprzez pryzmat jednostkowych biografii ludzkich z nastawieniem na opracowanie diagnozy przypadku lub zjawiska w celu podjęcia działań …metoda indywidualnych przypadków jest sposobem badań polegającym na analizie jednostkowych losów ludzkich uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze lub na analizie konkretnych zjawisk natury wychowawczej poprzez pryzmat jednostkowych biografii ludzkich z nastawieniem na opracowanie diagnozy przypadku lub zjawiska w celu podjęcia działań …Metoda, techniki i narzędzia badawcze.. Dobór próby 4.4.. Metoda ta powstała z uwagi na cel, którym było rozpoznawanie skomplikowanych sytuacji, ich istoty i przyczyn;Techniki stosowane w metodzie indywidualnych przypadków.. Zgodnie ze współczesną metodyką działań socjalnych praca z przypadkiemAutorka metody indywidualnych przypadków wyróżniła również kilka technik, którymi można się posługiwać..

Metody i techniki badań jakościowych 4.1.

Techniki projekcyjne 2.5.Techniki socjometrycznec) metoda indywidualnych przypadków "jest sposobem badań polegającym na analizie jednostkowych losów ludzkich uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze lub na analizie konkretnych zjawisk natury wychowawczej poprzez pryzmat jednostkowych biografii ludzkich z nastawieniem na opracowanie diagnozy przypadku lub zjawiska w celu podjęcia działań terapeutycznych".. Przedmiot badań jakościowych 4.3.. Są to wywiad środowiskowy, obserwacja i analiza dokumentów.. Podstawy teoretyczne badań jakościowych 4.2.. METODA SONDAŻU DIAGNOSTYCZNEGOMetoda indywidualnych przypadków zdaniem T. Pilcha: "jest sposobem badań polegających na analizie jednostkowych losów ludzkich uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze, lub na analizie konkretnych zjawiska natury wychowawczej poprzez pryzmat jednostkowych biografii ludzkich z nastawieniem na opracowanie diagnozy przypadku lub zjawiska w celu podjęcia działań terapeutycznych.". metody i techniki BadaŃ jakościowych 4.5. metoda indywidualnych przypadków - studium przypadku Zygmunta Freuda i Burrhusa Frederica Skinnera, jednych z najsłynniejszych psychologów XX wieku, łączy to, że swe badania opierali na studium pojedyncze‑Mar 16, 20214.. "Metoda ta jest sposobem badań polegającym na analizie jednostkowych losów ludzkich uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze, lub na analizie konkretnych zjawisk natury wychowawczej poprzez pryzmat jednostkowych biografii ..

Badania zostały przeprowadzone metodą indywidualnych przypadków.

Analiza treści.. Studium przypadku najczęściej kojarzone jest z osobami, z wybranymi jednostkami, bądź małymi grupami osób.Metoda indywidualnych przypadków - studium przypadku 121 fszych badaniach, wykorzystujących np. eksperyment.. Technika według T. Pilcha, to czynność praktyczna, regulowana starannie wypracowanymi dyrektywami, pozwalającymi na uzyskanie optymalnie sprawdzanych informacji, opinii, faktów" (T. Pilch, 1977, s. 116).. Typ opisowo-teoretyczny skoncentrowany jest także na opisie przebiegu zjawiska w konkretnym przypad-ku, lecz konfrontowanym ze wzorcem, którym jest konkretna teoria ogólna tego zjawiska, co prowadzi do jej weryfikacji.Studium zakłada drobiazgow ą analiz ę, a metoda to świadome stosowa-nie sposobu post ępowania, który ma doprowadzi ć do osi ągni ęcia zamierzo-nego celu 7.. Zawiera ona szczegółową analizę przypadku, celów, założeń, motywów, działań.. Studium przypadku w kontek ście filozoficznymMETODY BADAŃ WG T. PILCHA (1997) 1.Metody badań: 1.1.Eksperyment pedagogiczny 1.2.Monografia pedagogiczna 1.3.Metoda indywidualnych przypadków 1.4.Metoda sondażu diagnostycznego 2.Techniki badań pedagogicznych 2.1.Obserwacja 2.2.Wywiad 2.3.Ankieta 2.4.Badanie dokumentów.. Metoda analizy i konstrukcji logicznej 9.. Techniki projekcyjne METODY POMIARU ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO 1.. Obserwacja 2.. Metoda analizy i krytyki piśmiennictwa 8..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt