Otrzymywania tworzyw sztucznych

Pobierz

Poniżej przedstawiono sposób ich klasyfikacji, ze względu na rodzaj użytego substratu: - z czystego polimeru, takiego jak np. polietylen, polistyren, polimetakrylan metylu - z mieszanek różnych polimerów lub poprzez stosowanie kopolimerówObserwowane trendy w branży tworzyw sztucznych.. Nazwa ta w języku potocznym obejmu- je również półwyroby oraz wyroby gotowe.. Na poniższej grafice przedstawiono możliwe sposoby zapisu równania reakcji polimeryzacji etenu: Jest to ogromny sektor, bardzo rozdrobniony (na podstawie badań GUS wynika, że w Polsce ponad 2,8 tyś.. Polimery charakteryzuje bardzo wysoka masa cząstecz­kowa (nie mniejsza niż 10 tysięcy), a często dochodząca do setek tysięcy.MECHANIZMY OTRZYMYWANIA TWORZYW SZTUCZNYCH Powstanie polimerów Polimeryzacja (proces łączenia się cząsteczek monomeru w łańcuch, któremu nie towarzyszy powstawanie żadnych produktów ubocznych) Polikondensacja (proces w trakcie, którego powstają proste produkty uboczne) Tworzywa sztuczne polimeryzacyjneDo ich przetwórstwa wykorzystuje się m.in.: - wytłaczanie - wtryskiwanie - walcowanie - kalandrowanie - odlewanie - prasowanie.. W sektorze tworzyw sztucznych obserwuje się od kilku lat szereg trendów.tworzywa sztuczne mogą być otrzymywane z czystych polimerów (np. polimetakrylan metylu, polistyren, polietylen itp.) lub z polimerów modyfikowanych poprzez dodanie różnych substancji pomocniczych, np.plastyfikatory, napełniacze, stabilizatory itp.)..

- do otrzymywania tworzyw sztucznych (np.: chlorku winylu) i włókien syntetycznych.

nazwę tworzywa sztuczne w potocznym języku technicznym obejmuje się również półwyroby dostarczane …•Ważna dla otrzymywania tworzyw jednorodnych •Mechaniczna i ręczna •Usuwanie materiałów stanowiących barierę w recylingu •Zmniejszenie objętości - prasowanie •Składowanie odpadów na wysypiskach •Metody sortowania: - detekcyjne - grawitacyjne - elektrostatyczne - selektywne rozpuszczanie 14Surowce do otrzymywania tworzyw sztucznych Właściwości tworzyw sztucznych wynikają z ich polimerowej budowy.. W celu otrzymania kropli anyżowych należy 2 części olejku anyżowego rozpuścić w 40 częściach etanolu 96%.W pierwszej cz ęści pracy przedstawiono metody otrzymywania tworzyw sztucznych, ich charakterystyk ę, zastosowanie oraz wielko ść produkcji poliolefin w ostatnich kilku latach.Reakcja polimeryzacji jest wykorzystywana do otrzymywania polimerów syntetycznych, które z kolei wchodzą w skład tworzyw sztucznych.. Żywica ta, produkowana z fenolu i formaldehydu w procesie polikondensacji, była doskonałym materiałem do otrzymywania różnych wyrobów metodą odlewania lub prasowania.Istnieje kilka metod otrzymywania tworzyw sztucznych..

Branża tworzyw sztucznych przechodzi w ostatnich latach przez wiele przemian.

Wprowadzenie - metan wtaéciwoéci Metan tworzy sie w przyrodzie w wyniku beztlenowego rozk&adu szczatków organicznych jest sk&adnikiem gazu ziemnego, wystepuje z ropa naftowa w ztoŽach wegla kamiennego, 138 wzór strukturalny H—Tworzywa sztuczne otrzymywane są zarówno z czystych polimerów jak i z modyfikowanych, poprzez dodanie różnych substancji pomocni- czych.. Acetylen (etyn) znajduje następujące zastosowania: - do spawania i cięcia metali (w palnikach acetylenowo-tlenowych) - do produkcji rozpuszczalników.. PodsumowaniePodsumowanie 14.Procesy otrzymywania tworzyw sztucznych: 3: 450 0 0 0 0 30 sylabus Procesy otrzymywania tworzyw sztucznych - projekt : 2: 0 0 0 300 0 20 sylabus ∑=17 : HES: Wspólne dla wydziału: Etyczne i ekologiczne problemy w produkcji przemysłowej: 3: 300 0 0 0 0 20 sylabus Przedsiębiorstwo na rynku UE: 2: 300 0 0 0o-Ksylen stosowany jest do syntezy bezwodnika ftalowego, m-ksylen do otrzymywania tworzyw sztucznych i barwników, a p-ksylen do syntezy kwasu tereftalowego.. Większość makrocząstek polimerów sztucznych składa się ze 100 - 100 000 jednostek.• Do otrzymywania tworzyw sztucznych używa się surowców naturalnych (celuloza, białko, kauczuk), syntetycznych (pozyskane z węgla kamiennego, gazu ziemnego, czy ropy naftowej)..

• Tworzywa sztuczne występują w kilku rodzajach: tworzywa termoplastyczne, termoutwardzalne i chemoutwardzalne.

Są one w niej wszechobecne.Reakcje chemiczne otrzymywania polimerów, tj. wytwarzania syntetycznych związków wielkocząsteczkowych, nazywane są zwyczajowo polireakcjami.. Załóż bezpłatne konto, aby uzyskać .Prawdziwy rozwój przemysłu tworzyw sztucznych nastąpił jednak wraz z opracowaniem przez Leo Baekelanda przemysłowej metody otrzymywania tworzywa zwanego bakelitem.. Polimery powstają gdy wiele cząstek (tzw. merów lub monomerów) łączy się ze sobą tworząc makrocząstkę.. Polimeryzacja jest procesem łączenia się wielu cząsteczek monomeru, któremu nie towarzyszy wydzielenie .Tworzywa sztuczne - budowa, otrzymywanie, charakterystyka wybranych tworzyw sztucznych Budowa tworzyw sztucznych.. Tworzywa sztuczne są to materiały, których głównymi składnikami są związki wielkocząsteczkowe (polimery), otrzymywane przez modyfikację związków naturalnych, przede wszystkim zaś w wyniku syntezy związków małocząsteczkowych.. Nazwy polskie: Talk, Łojek, Uwodniony krzemian magnezu, Hydroksykrzemian magnezu.. Najważniejsze z nich to: - z użyciem czystego polimeru, takiego jak np. polietylen, polistyren - tworzenie różnych mieszanek polimerów lub stosowanie kopolimerówTworzywa sztuczne, czyli chemia praktyczna Opisując historię chemii, która stała za rozwojem technologii otrzymywania tworzyw sztucznych, trzeba koniecznie rozpocząć od wielkiej pochwały natury Przyroda jest inspiracją dla naukowców zajmujących się otrzymywaniem polimerów - związków wielkocząsteczkowych..

Tworzywa wielocząsteczkowe, których zastosowanie w skali światowej wzrasta nieustannie,... Otrzymywanie tworzyw sztucznych.

Rozróżnia się trzy rodzaje polireakcji, którymi są: polimeryzacja, polikondensacja, poliaddycja.. Można rozróżnić termoplasty amorficzne (np. polistyren PS, poliwęglan PC) i częściowo krystaliczne (np. polietylen PE, polipropylen PP).Wzory substratów stosowanych do otrzymywania tworzyw sztucznych - 2005 - arkusz diagnostyczny.. Podaj wzory półstrukturalne (grupowe) substratów stosowanych do otrzymywania tworzyw A i B. Substrat stosowany do otrzymania tworzywa A Substrat stosowany do otrzymania tworzywa B. Pokaż rozwiązanie.. W przedstawionym artykule dokonano krótkiej charakterystyki zjawiska i zaproponowano sposób wykorzystania odpadów z tworzyw sztucznych pozyskanych z recyklingu do.Procesy otrzymywania tworzyw sztucznych - laboratorium.. - tworzenie różnych mieszanek polimerów lub stosowanie kopolimerów.. Z nich produkuje się wiele przedmiotów codziennego użytku.. Każda metoda ma swoją specyfikę i jest wykorzystywana do otrzymywania różnych rodzajów tworzyw sztucznych, np. wytłaczanie służy przede wszystkim wytwarzaniu długich elementów.Metody otrzymywania tworzyw sztucznych: Istnieje kilka metod otrzymywania tworzyw sztucznych w zależności od rodzaju substratów.. Często otrzymywane są także z polimerów modyfikowanych .Natomiast przy dalszym wzroście temperatury tworzywo sztuczne tego typu przechodzi w stan roztopiony, a przy ochłodzeniu staje się ponownie twarde.. Strona główna; Kursy; Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii; Procesy otrzymywania tworzyw sztucznych - laboratoriumZnajduje zastosowanie zarówno przy produkcji leków, kosmetyków, jak i w przemyśle papierniczym oraz do otrzymywania tworzyw sztucznych.. - można także do polimerów dodać inne składniki np .v/ surowiec do otrzymywania tworzyw sztucznych glówny skladnik gazu ziemnego - przemysl energetyczny 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt