Podstawa programowa technik usług fryzjerskich 2017

Pobierz

Technik usług fryzjerskich: 514105: 138: Technik usług kosmetycznych: 514207: 139: Technik usług pocztowych i finansowych: 421108: 140: Technik wiertnik: 311707: 141: Technik żeglugi śródlądowej: 315216: 142: Technik żywienia i usług gastronomicznych: 343404: 143: Terapeuta zajęciowy: 325907: 144: Wędliniarz: 751107: 145: Wiertacz: 811305: 146: Zdun: 711203: 147: Zegarmistrz: 731106: 148Od roku szkolnego 2017/2018 kształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich jest realizowane w klasach pierwszych 4-letniego technikum.. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu 343101 Fotograf PKZ(AU.l) 343105 Technik fotografii i multimediów AU.24.. Czas trwania: 410 godzin (w tym 90 godzin praktyk) - 3 semestry.. DOKUMENTY SZKOLNE.. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w zawodziePodstawa programowa 2017 (kwalifikacje dwuliterowe) Informacje ogólne o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich2) dobiera metody i techniki pielęgnacji włosów i skóry głowy, 3) organizuje stanowisko fryzjerskie do planowego zabiegu fryzjerskiego, 5) dobiera preparaty do pielęgnacji włosów i skóry głowy, 6) wykonuje czynności mycia włosów z zastosowaniem różnych metod i technik, 7) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne włosów i skóry głowy, 2.Wykonywanie zabiegów fryzjerskich uzyskanej w zasadniczej szkole zawodowej..

... Technikum - technik usług fryzjerskich.

Część pisemna.. Przeczytajszef 23 listopada 2017.. O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ.. Technik usług fryzjerskich może uczestniczyć w specjalistycznych szkoleniach branżowych, np.PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA .. Wykonywanie nietrwałego i trwałego odkształcania włosów.. Data: 3 czerwca 2022 r. Godzina: 10.00 Miejsce: sala nr 15 (pracownia komputerowa - 306) .. kwalifikacje dwuliterowe (podstawa programowa 2017) TECHNIKUM .TECHNIKUM KLASA III-IV (PODSTAWA PROGRAMOWA 2017) 20/T/ Technik usług fryzjerskich Program nauczania dla zawodu technik usług fryzjerskich 3-4 Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym Przedmioty Kwalifikacje Język angielski zawodowy Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (AU.21) Szkol .Program studiów został opracowany w oparciu o aktualne podstawy programowe i obejmuje treści kształcenia wymienione w kwalifikacjach: FRK.01 - Wykonywanie usług fryzjerskich; FRK.03 - Projektowanie i wykonywanie fryzur.. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów.. Dostosowany do PPKZ fryzjer w kwalifikacji AU.21.. Zmodyfikowany na potrzeby .. FRYZJER 514101 .. SYMBOL CYFROWY 514 [02] Akceptuj : Zatwierdzam: Minister Gospodarki .. wykonywa w pełnym zakresie usługi fryzjerskie, 12) stosowa wła ciwe metody oceny jako ci rodków kosmetycznych, 13) dobiera , obsługiwa i konserwowa urz dzenia i przyrz dy fryzjerskie, .INFORMACJE DLA TECHNIKUM Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Umowa o praktyczną naukę zawodu Regulamin praktyk zawodowych Program praktyki zawodowej - technik logistyk Program praktyki zawodowej - technik spedytor Program praktyki zawodowej - technik informatyk Program praktyki zawodowej - technik usług fryzjerskich514101 Fryzjer PKZ(AU.k) 514105 Technik usług fryzjerskich AU.22..

Podstawa programowa kształcenia w zawodach - 2017.

Uczeń: 1) ocenia stan włosów i skóry głowy; 2) dobiera metody i techniki pielęgnacji włosów i skóry głowy; 3) organizuje stanowisko fryzjerskie do planowego zabiegu fryzjerskiego; 4) określa wpływ preparatów pielęgnacyjnych na włosy i skórę głowy;PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY FRYZJERSKO-KOSMETYCZNEJ (FRK) (Treść załącznika zostanie zamieszczona w późniejszym terminie) Załącznik nr 10 PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO PRZYPORZĄDKOWANYCH DO BRANŻY GÓRNICZO-WIERTNICZEJ (GIW)WYKONYWANIE USŁUG FRYZJERSKICH: 1.. 3 MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE zapis "Od dnia 1 stycznia 2020 r. przewidziano możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji …" .Technik usług fryzjerskich: 514105: Technik usług kelnerskich: 513102: Technik usług kosmetycznych: 514207: Technik usług pocztowych i finansowych: 421108: Technik weterynarii: 324002: Technik wiertnik: 311707: Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych: 311931: Technik włókiennik: 311932: Technik żeglugi śródlądowej: 315216: Technik żywienia i usług gastronomicznychA.19..

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich.

Zielona Góra 2017Wykaz programów nauczania w zawodzie technik logistyk, technik usług fryzjerskich , technik elektryk, technik handlowiec w roku szkolnym 2017/2018.. Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej podpisała dziś, 14 lutego br. rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.. Wykonywanie stylizacji fryzur.. TYP SZKOŁY: Branżowa Szkoła I stopnia .. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.. Podczas cyklu nauczania każdy z uczniów odbywa zajęcia praktyczne w .Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich.. Nazwa przedmiotu nr w szkolnym zestawie programów Wydawnict wo Nr programu Nazwa programu autor Język polski 1T/2017 WSiP Program nauczania Nowe Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka WSiPNowa podstawa programowa podpisana Data: 14.02.2017 Kolejny etap wdrażania zmian w polskich szkołach zakończony.. Projektowanie i wykonywanie fryzur (według podstawy z 2017 r. AU.26.. Wykonywanie strzyżenia włosów i formowania zarostu.. w zawodzie .. Zawód: fryzjer.. Prowadzenie działalno ci informacyjno-bibliograficznejUmiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie: - technik usług fryzjerskich absolwent: 1) charakteryzuje style fryzur minionych epok; 2) charakteryzuje współczesne style i rodzaje fryzur; 3) przestrzega zasad projektowania fryzur; 4) charakteryzuje palety kolorystyczne stosowane we fryzjerstwie; 5) posługuje się dokumentacją techniczną; 6) sporządza kalkulacje kosztów świadczonych usług; 7) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.Podstawa programowa 2017 (kwalifikacje dwuliterowe) Informacje ogólne o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie; ..

Wychowanie do ... pięcioletniego technikum Podstawa i rozszerzenie Poziom III.1.P i III.1.R Poziom III.2.

W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH .. Uzyskane kwalifikacje:3. zawód technik usług fryzjerskich zostaje zastąpiony zawodem technik fryzjer, .. podstawa programowa kształcenia w zawodach) 2019/2020 Klasy I 2018/2019 Klasy II 2017/2018 .. marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia wzawodach (Dz. U. poz. 860 oraz z 2018 r. DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI.. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich uzyskanej w szkole branżowej I stopnia.Informatory - Podstawa programowa z 2017 r. CZĘŚĆ OGÓLNA, WSPÓLNA DLA WSZYSTKICH INFORMATORÓW - aktualizacja z 22 września 2021 r. W rozdziale INFORMACJA O ZAWODZIE w pkt.. Technik żywienia i usług gastronomicznych Karolina Wojtkowska Kozłowska Ewelina Program nauczania do .. (przystępujący po raz pierwszy) - podstawa programowa 2017 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Dane z Systemu Informatycznego Obsługi Egzaminów Potwierdzjących Kwalifikacje w Zawodzie (SIOEPKZ), stan na dzień 31 marca 2021 r. .. 4 AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 514105 Technik usług fryzjerskich 9 9 9 9 100 9 8 88 9 8 88Technikum - 4 lata, Egzaminy potwierdzające kwalifikacje A.19, A.23 Technikum - 4 lata, Egzaminy potwierdzające kwalifikacje A.19, A.23 Technik usług fryzjerskich może uczestniczyć w specjalistycznych szkoleniach branżowych, np. Techniki cięcia, Koki i upięcia, Przedłużanie i zagęszczanie włosów.. RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY.. Wykonywanie pielęgnacji włosów i skóry głowy.. Obsługa magazynów 432103 Magazynier PKZ(AU.ag) 333107 Technik logistyk AU.23.. CELE KIERUNKOWE ZAWODUPodstawa programowa kształcenia w zawodach - 2017 Dotyczy: Branżowej Szkoły I stopnia - klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018 4-letniego Technikum - klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018 5-letniego Technikum - klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020 Szkoły Policealnej - semestr pierwszy w roku szkolnym 2017/2018 RozporządzeniaPLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w technikum minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1470 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 735 godzin, a na kształcenie zawodowe praktyczne 735 godzin.PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU .. w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 1. w Zespole Szkół Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt