Ocena sytuacji wychowawczej w klasie wnioski

Pobierz

wychowawczych dla szkół ponadpodstawowych.. Wydawnictwa książkowe: 1.. Ocena działań wynikających ze współpracy z PPP pod kątem form udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez szkołę.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. wnioski do planu pracy .indywidualnej sytuacji Obszar badania: W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia Wniosek: W szkole realizowane są systemowe działania związane z rozpoznawaniem potrzeb rozwojowych, możliwości i sytuacji społecznej każdego ucznia.Wnioski do pracy wychowawczej w roku przyszłym: W dalszym ciągu, konsekwentnie nagradzać uczniów prezentujących kulturalne zachowania i właściwe postawy.. Propozycje wniosków do pracy w następnym roku szkolnym: wnioski do plany pracy szkoły.. Brak systematycznej pracy i samodzielności w nauce ma swoje odzwierciedlenie w niższych ocenach , wahających się w okolicy poziomu podstawowego.. Dokonywanie systematycznej oceny sytuacji wychowawczej w klasie, przedstawiając sprawozdania z postępów klasy na posiedzeniach rady pedagogicznej i zespołów nauczycielskich.. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0..

Dudziak Urszula: Wychowanie w klasie szkolnej.

Przedsięwzięcia podjęte w klasie w I półroczu/ II półroczu VI.. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.ü za osiągnięcia w nauce 1 uczniowi klasy 6 sp (w ubiegłym roku 4uczniom ) ü za osiągnięcia sportowe - 1 uczniowi ( absolwentowi szkoły) Ad.4 Efekty pracy wychowawczej w statystyce.. Ocena aktualnej sytuacji wychowawczej w klasie (osiągnięcia, niepowodzenia): Dotychczasowe podjęte środki zaradcze przez wychowawcę klasy celem poprawy zachowania uczniów: Ocena współpracy z rodzicami: Inne ważne spostrzeżenia wychowawcy o klasie: Wnioski wychowawcy klasy do dalszej pracy wychowawczej: Podpis wychowawcy klasy.. Podstawą do planowania działań wychowawczych są przede wszystkim: potrzeby wychowanków oraz diagnoza sytuacji wychowawczej klasy.. Sytuacja wychowawcza .. Małgorzata Majda.. Zadania wychowawcze w klasie realizują wszyscy nauczyciele uczący w .W podejściu tym przedmiotem badania jest stan klasy jako środowiska społecznego: relacje interpersonalne, funkcjonowanie grupy w sytuacjach trudnych, poziom rywalizacji (koncentracji na sobie), skłonność i zdolność do kooperacji, normy, role, stosunek do wymagań, sposób wykonywania zadań, relacje klasa - nauczyciel (wychowawca).Biblioteka posiada także obszerny zbiór literatury zalecanej przy opracowywaniu programu wychowawczego szkoły..

Przedsięwzięcia podjęte w klasie.

Ewelina Pęcak.. Uczniowie tacy jak:sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuŃczej w i pÓŁroczu w grupie v - "krasnoludki".. Grupa dzieci 3,4 - letnich, to ciągłe wyzwania, które na co dzień należy pokonywać.. Jaraczewo.Wnioski dt.. Wnioski 1. .. Wielospecjalistycza ocena ucznia upośledzonego w stopniu umiarkowanym.. Zespół Szkół Sportowych w Supraślu ma spójny program wychowawczy i profilaktyki, na ich treść mieli wpływ praktycznie wszyscy nauczyciele szkoły, a opiniowała go Rada Rodziców.. PODSUMOWANIE ZADAŃ WYCHOWAWCY KLASY ( realizacja zadań ujętych w programie wychowawczym, programie profilaktyki, koncepcji pracy szkoły) - BARDZO WAŻNE ZADANIE WYCHOWAWCY - ZADANIA PODEJMOWANE W KLASIE A NIE OGOLNIE PRZEZ SZKOŁĘ.Diagnozowanie sytuacji wychowawczej w klasie czwartej Objęcie wychowawstwa w klasie czwartej szkoły podstawowej jest dla każdego nauczyciela dużym wyzwaniem.. 3.Organizacja pracy w zespole klasowym (zachęcenie do udziału w zebraniach Samorządu Uczniowskiego, we wspólnych wyjściach i wyjazdach, imprezach klasowych i szkolnych).. Jarosław .. Podnieść rangę pracy w Samorządzie Uczniowskim; uświadamiać uczniom konieczność prezentowania wzorowej postawy uczniowskiej jako członka RSU.w nowej szkole oraz otoczenie opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej..

Informacja o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka.

włączanie się do wybranych zadań.. Informacja dotycząca sytuacji wychowawczej klasie z uwzględnieniem realizacji planu pracy wychowawczej i tematyki godzin wychowawczych.. Chętni prezentują swoje scenki w wybrany przez siebie sposób.-Analiza zaprezentowanych zachowań i zapisanie wniosku:Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam.. narady ,dyskusje na godzinach .Ankieta badająca problemy wychowawcze w internacie.. Wałcz.. Informacja o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu.. Wnioski z realizowanych zadań: .. 4.Uświadomienie uczniom obowiązujących w szkoleudział klasy w imprezach klasowych i szkolnych.. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. sygn.. udział członków klasy w opiece nad dziećmi młodszymi w czasie przerw.. Początek drugiego etapu edukacyjnego stwarza bowiem nową i trudną sytuację nie tylko dla uczniów i ich rodziców, ale także dla uczących i wychowawcy.pytanie jak czujesz się w swojej klasie 61 osób odpowiada- bardzo dobrze, 25- dobrze, 8- średnio, 10 osób nie czuje się dobrze w grupie.. Systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji klasy.. Ocena rozwoju dzieci w zakresie przygotowania z zakresu przygotowania dzieci do nauki czytania i pisania.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski "Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci..

wnioski do ewaluacji programu wychowawczego i profilaktyki.

Ankieta dla .Uczniowie pracują w parach.. godziny wychowawcze.. Dane statystyczne obiektywnie diagnozują sytuację wychowawczą w szkole.Ocena aktualnej sytuacji wychowawczej w klasie (osiągnięcia, niepowodzenia): Dotychczasowe podjęte środki zaradcze przez wychowawcę klasy celem poprawy zachowania uczniów: Ocena współpracy z rodzicami:Arkusz sytuacji wychowawczej w klasie Dodano: 4 września 2018 Przygotowany przez pedagoga kwestionariusz należy rozdać wychowawcom klas (najlepiej podczas posiedzenia rady pedagogicznej rozpoczynającej nowy rok szkolny).Wyniki analizy postulatów i przepisów dotyczących opiekuńczej pracy wychowawców klas w zestawieniu z realizacją tej subfunkcji w praktyce szkolnej, pozwalają na sformułowanie następują-cych wniosków: - badani wychowawcy klas dysponują niekompletnymi i niezbyt rzetelnymi informacjami na temat poszczególnych uczniów oraz klasy jako zespołu, opierając swoja wiedze na intuicji i powierzchownej obserwacji; jest to wiedza fragmentaryczna, nie pozwalającą planować pra-cy .Analiza sytuacji wychowawczej w Szkole Podstawowej w Kotulinie - sygnalizowane problemy W wyniku obserwacji, dokonanych badań, którymi objęto wszystkie podmioty szkoły - Rada Pedagogiczna stwierdziła występowanie w sporadycznych wypadkach niekorzystnych zjawisk wychowawczych: - agresja fizyczna i słowna uczniów, wulgaryzmy4.. wysuwanie propozycji do ocen z zachowania.. Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.uwagi o klasie: 1) stopień i sposób realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki oraz planu pracy wychowawczej klasy; realizacja zadań wynikających z planu pracy szkoły (wychowanie patriotyczne, zdrowotne, ekologiczne.. ), realizacja problematyki skutecznego uczenia się, komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole .19.. Klasa .. liczy 21 uczniów (10 chłopców i 11 dziewcząt)- 18 uczniów pochodzi z Brzezin, a 3 to mieszkańcy Wielopola Skrzyńskiego.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Praca z tak małymi dziećmi wiąże się z nieustannym naciskiem na kształtowanie samodzielności, uspołecznianiem, a także oddziaływaniem na pozostałe funkcje .5.. Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola.. Warszawa: WSiP, 2002. wykonywanie dekoracji klasy według potrzeb.. Wyrażają słowem, mimiką, gestem swoje zachowanie w określonej sytuacji, która miała miejsce w ich życiu.. (wychowawca klasy) 1.. Uczestniczy w tworzeniu planu pracy szkoły, ustala z Radą Pedagogiczną formyPozostali uczniowie nie wykorzystują w pełni swojego potencjału intelektualnego przez to, że nie wkładają wysiłku w proces uczenia się.. Wychowawca w oczach rodzica.. Gdańsk .. Wnioski wynikające z pracy pedagoga : Diagnoza sytuacji wychowawczej i profilaktycznej przeprowadzona na podstawie ankiet, badania dokumentacji, wyników klasyfikacji oraz obserwacji własnych pedagoga wskazuje na konieczność zwiększenia działań w zakresie.V.. Plan wychowawczy klasy jest przedstawiany rodzicom do zaopiniowania wraz z zaproszeniem do włączenia się w realizację działań.. Sławomir Muszyński.. Cele pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej w I półroczu w grupie zostały zrealizowane.Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze.. 92 733-5W każdym z tych obszarów mamy dzieci zdolne i trochę słabsze.. udział klasy w pracach samorządu szkolnego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt