Algorytmy warunkowe zadania

Pobierz

Teraz zajmiemy się rozwiązywaniem prostych zadań obliczeniowych, przy czym algorytm opracowany dla każdego z nich będzie miał postać schematu blokowego.Przykład wykorzystania programu ELI do implementowania algorytmu z warunkami.. Jeżeli zauważyłeś zarażoną osobę, wycofaj się 5.. Zadanie 3 Napisz program informujący czy liczba podana przez użytkownika jest parzysta czy nieparzysta.. Powtarzaj punkty 4 i 5 tak długo do póki nie znajdziesz bezpiecznego schronienia 7.. Podsumowanie.. Przyjmujemy, że NWD jest równe ostatniej niezerowej reszcie, czyli NWD = a = 3 Obszar 3 Temat: Badanie podzielności liczb naturalnych (podr.. zerujemy licznik monet ile=0.. Przykład wykorzystania programu Scratch do implementowania algorytmu z warunkami.. Najpierw patrzymy na światła i, w zależności od ich koloru, przechodzimy przez ulicę albo czekamy.. Napisz program sprawdzający dla danej osoby współczynnik BMI.ZADANIA Poniższe rysunki przedstawiają algorytmy warunkowe.. Algorytm badania podzielności liczb (str 56).. Ćwiczenie 1.. Jakimi bloczkami rozpoczyna i kończy się schemat blokowy?. Rys. 1 Algorytm oblicza pole prostokąta i rozpoznaje czy prostokąt jest kwadratem.. Opracuj algorytm w postaci schematu blokowego sprawdzającego, czy z trzech odcinków a, b, c ∈ R + można zbudować trójkąt.. Zadanie 5 Napisz program, który odpowiada na pytanie, czy wśród trzech liczb są choć dwie takie same.Zadanie 1..

1) Sformułowanie zadania.

Zadanie 1.. Zadanie 2.. Tryb ten wyraża warunek realny, a więc możliwy do spełnienia.Algorytmika - wprowadzenie.. Zmienne do zastosowania w algorytmie: a - zmienna oznaczająca pierwszą z liczb b - zmienna oznaczająca drugą liczbę iloczyn - zmienna będąca wynikiem dzielenia a przez b. 3) Określenie celu, czyli wyniku.. Napisz program, który pobiera datę urodzenia oraz datę teraźniejszą i sprawdza czy osoba jest pełnoletnia.. Napisz program sprawdzający, czy osoba zapytana przez program o wiek jest pełnoletnia.. Znajdź inną drogę 6.. Zadanie 3.. W przypadku algorytmów warunkowych najczęściej spotykane odpowiedzi to: answer choices Lewo/Prawo Góra/Dół Tak/Nie Możliwe/Niemożliwe Question 2 20 seconds Q. dopóki kwota >= 5 zmniejszamy kwotę o 5 i zwiększamy licznik.. Przykład 2.. Co oznacza ten blok algorytmu?ALGORYTMY 1.. Napisz program i algorytm sprawdzający czy podana liczba jest liczbą dwucyfrową.. Ćwiczenia - instrukcja warunkowa.. Algorytmikato dział wiedzy zajmujący się badaniem algorytmów Sposoby zapisu algorytmu:1.Rozpocznij algorytm 2.Wybierz zmienne a, h 3.Oblicz pole trójkąta na podstawie wzoru 4.Przedstaw wynik 5.Zakończ algorytm.. 3.Schemat blokowyQ.. Utwórz algorytm w postaci listy kroków oraz schematu blokowego.. Warunek musi by ć tak okre ślony, aby jego ocena prawdziwo ści była jednoznaczna..

"Wykorzystaj tylko dwie instrukcje warunkowe.

z życia codziennego).. Zadanie 2.. Instrukcja iteracji Zadanie : wypisa ć wszystkie liczby dwucyfrowe.. Praca domowa.. Często występują w nich instrukcje, których wykonanie uzależnione jest od spełnienia pewnego warunku lub też spełnienie pewnego warunku powoduje wykonanie jednej instrukcji, a niespełnienie go innej.W rozwiązaniu zadania sprawdzającego warunek istnienia trójkąta (zwanego też "warunkiem trójkąta") zastosujemy złożony warunek logiczny.. Zadanie:Sep 21, 2021Schemat blokowy, algorytm warunkowy iteracyjny (technika algorytmiczna.. Podążaj najkrótszą drogą 4. powtarzamy operację dla nominału 2zł oraz 1 zł.. Jeżeli tak, wypisuje komunikat Pole kwadratu wynosi, w przeciwnym wypadku Pole prostokąta wynosi i podaje wynik Rys. 2 Dwa sposoby algorytmu warunkowego obliczającego pierwiastek z danej liczby Rys. 3Przykłady algorytmów Oto kilka przykładowych zadań z algorytmów.. ALGORYTM to przedstawienie rozwiązania zadania w sposób uporządkowany, tj. z wyszczególnieniem kolejnych czynności.. Zadanie 4.Przykład 2.. Algorytm ma przedstawiać dzielenie liczby a przez liczbę b. Zastosuj odpowiedni warunek.. Zadanie 4 Napisz program wyznaczający najmniejszą z trzech liczb podanych przez użytkownika.. Napisz program, który dla zmiennych a i b, wprowadzonych z klawiatury, sprawdzi która z nich jest większa..

Jak dotąd rozważane przez nas algorytmy przedstawiały problemy z życia.

Przeanalizuj listę kroków.. Podstawowe definicje Algorytm(definicja nieformalna) to sposób postępowania (przepis) umożliwiający rozwiązanie określonego zadania (klasy zadań), podany w postaci skończonego zestawu czynności do wykonania, ze wskazaniem ich następstwa.. 2. Podaj algorytm w postaci listy kroków obliczający wartość bezwzględną liczby rzeczywistej.. Zmodyfikuj algorytm z zadania 1. tak, aby istniała możliwość zmiany wysokości prowizji.. Jeżeli znalazłeś bezpieczne schronienie, skontaktuj się z własną rodziną 8.Mamy ju Ŝ algorytm, ale brakuje nam jeszcze jednego czynnika sprawiaj ącego by zadanie rozwi ązywane za pomoc ą algorytmu było przedstawione w pełni precyzyjnie - specyfikacji .. 2) Określenie danych wejściowych.. Zadanie 3.. Stosując dzielenie .1.. W takim razie nasza decyzja, czy też operacja, jaką wykonujemy, zależna jest od koloru świateł.Kończymy algorytm, ponieważ reszta z dzielenia wynosi 0.. Wybrany algorytm został przedstawiony jako: answer choicesWidać zatem, że powinniśmy rozpocząć wydawanie reszty od najwyższych nominałów.. Zadanie: Sprawdź, czy z odcinków o długościach a, b i c, będących liczbami naturalnymi, można zbudować trójkąt.Spróbujmy skonstruować algorytm dla tej operacji.. Znajdź najkrótszą drogę ucieczki 3..

Sposób rozwiązania zadania, czyli algorytm, można podać w kilku punktach.

2:Zadanie 1.. Pierwszy z trzech trybów warunkowych, jakie występują w języku angielskim odnosi się do teraźniejszości lub przyszłości.. Ćwiczenie 2.. Narysuj schemat blokowy.. Zapis taki polega na podaniu kolejnych wykonywanych operacji .78 Tryb warunkowy I Tryb warunkowy stosowany jest do wyrażenia skutku jaki nastąpi jeżeli zostanie spełniony określony warunek.. Lista kroków algorytmu sprawdzania warunku trójkąta.. Przykład algorytmu obliczającego sumę liczb Opracuj algorytm obliczający sumę trzech wprowadzonych z klawiatury liczb.. Przykład 1 Zastanówmy się najpierw nad tym, jak wygląda przechodzenie przez przejście na światłach.. Ćwiczenie 3.1.. Zadanie: Czy z trzech podanych boków można zbudować trójkąt?. Napisz program sprawdzający czy zmienna a, wprowadzona z klawiatury jest większa od 10.. Przedstawmy najpierw algorytm w postaci listy kroków do wykonania: Podaj pierwszą liczbę Podaj drugą liczbę Podaj trzecią liczbęMar 13, 2022Kolejny rodzaj algorytmów to algorytmy warunkowe, zwane inaczej algorytmami rozgałęzionymi.. Operator mod, obliczanie reszty z dzielenia.. Napisz program, który wyznaczy miejsce zerowe funkcji liniowej (rozpatrz trzy przypadki).. Algorytm przedstawia się następująco: pobieramy kwotę do zwrotu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt