Ewaluacja zajęć tanecznych

Pobierz

Obszar badania: W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia.Ewaluacja zajęć dydaktycznych przez studentów.. Ewaluacja mid-term - podczas trwania projektu ocenia osiągnięte etapy, produkty i rezultaty.. Kształtowanie aktywności ruchowej z wyeksponowaniem inwencji twórczej.. • Studiowanie literatury dotyczącej wdrażanych metod oraz z zakresu rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.. Taniec ludowy i regionalny 6.. Jestem częściowo zadowolony, czasami mogą być tego typu lekcje.. Dzieci z poszczególnych grup wiekowych będą .osiągnięcia taneczne na szczeblu przedszkolnym, środowiskowym, dbanie o prawidłową postawę ciała, sprężystą sylwetkę, ćwiczenia relaksacyjne na rzecz zachowania zdrowia fizycznego, wspomagające koncentrację, ćwiczenia antystresowe, ćwiczenia kształtujące postawę ciała, oddechowe, kompensacyjne, marsze, estetyczne poruszanie się,Ewaluacja zajęć pozalekcyjnych w szkole.. EWALUACJA Po zakończeniu semestru rodzice uczestników odpowiadają na pytania zawarte w opracowanej przeze mnie ankiecie i oceniają potrzebę prowadzenia takich zajęć oraz wyrażają opinię na temat doboru repertuaru.. Załączniki Informacje o sposobie realizacji programu: Praca nad zdobywaniem umiejętności tanecznych wymaga od uczniów wysiłku i wytrwałości.Ewaluacja 1.WSTĘPProgram zajęć ruchowo - tanecznych jest przeznaczony do realizacji w I etapie kształcenia w szkole podstawowej i swym zasięgiem obejmuje uczniów klas II - III..

3.Rozwijanie umiejętności tanecznych.

W całości poświęcony jest twórczej aktywności muzycznej i tanecznej dziecka.. Ćwiczenia rozwijające spostrzegawczość słuchową: rozróżnianie melodii głośnej i cichej, szybkiej i wolnej 4.. Ma on na celu rozbudzenie zainteresowań uczniów aktywnymi metodami spędzania czasu wolnego oraz fakt, że dzieci bardzo lubią tańczyć.Program zajęć ruchowo - tanecznych 1.. WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU : • WYMIAR GODZIN : 2 godziny lekcyjneI.. Zadaniem ewaluacji jest ulepszenie programu , dostosowanie go do warunków szkoły, grupy uczniów, dla których przeznaczony jest ten program.. Proces ten ma ocenić to, czy .Dodatkowo, aby zwiększyć efekty zajęć tanecznych, prowadzone są zabawy muzyczno-ruchowe, przy każdej nadążającej się okazji.. Odtwarzanie ruchów z pokazu nauczyciela.. - imprezy pozaszkolne i środowiskowe Prezentacje szkolne - imprezy okolicznościowe Ankieta dla rodziców.. Taniec nowoczesny Każdy dział zawiera cele edukacyjne, treści kształcenia, sposoby realizacji celów oraz oczekiwane osiągnięcia dzieci z podziałem wiekowym na dzieci 3-4-letnie i 5-6-letnie.. Apr 6, 2021Ewaluacja programu Ewaluacja końcowa realizacji programu kółka muzyczno-tanecznego przeprowadzona będzie w oparciu o: - opinię rodziców o uczestnictwie ich dziecka w zajęciach (ankieta); - własne obserwacje osiągnięć dzieci; - rozmowy z dziećmi nad prowadzeniem zajęć; - wyrażenie informacji zwrotnej przez dzieci z zajęć za pomocą ustalonych znaków rączek "zoomów" (kciuk do góry- bardzo ciekawe, kciuk poziomo- średnio interesujące, kciuk w dół - nie podobały .Ewaluacja..

Metody pracy i formy zajęć .

ZAKRES EWALUACJI WYMAGANIE : Dzieci są aktywne Celem ewaluacji było: Pozyskanie informacji dotyczącej poziomu aktywności dzieci z naszego przedszkola.. ANALIZA MATERIAŁU ANKIETOWEGO .. taniec -16 g)fotografia -12 h)inne ( ogrodnictwo-2, kolekcjonerstwo-1, motoryzacja-2, rezyseria-1, .. Ćwiczenia utrwalające koordynację ruchów ciała podczas tańca.. Teoria i praktyka Maria Kapiszewska, Anna Merklinger-Gruchała Wprowadzenie: ewaluacja procesu nauczania Celem ewaluacji procesu kszta łcenia jest ocena zarówno tre ści programowych, stosowanych narz ędzi i tech-nik przekazu, stosunku nauczycieli akademickich do studentów, jak i sposobu .W tym uczestniczyć będzie w przygotowaniu sali do zajęć tanecznych (przy wsparciu opiekuna), będzie odpowiedzialna za przygotowanie informacji o naborze do grupy tanecznej i jej rozpowszechnienie, zakup strojów do zajęć itp. .. Ewaluacja końcowa będzie miała formę ankiety, którą wypełnią uczestnicy projektu.. Program jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego.gimnastyczno-tanecznych w rytmie wybranej przez siebie muzyki- według własnej inwencji twórczej.-samodzielnie poprowadzić układ ćwiczeń przy muzyce - odtworzyć układ taneczny indywidualnie ,bądź w grupie przed publicznością Podstawowe chody, biegi i kroki taneczne 1. marsz na całych stopach i we wspięciu przód i w tył,ćwiczenia śpiewu z jednoczesnym wykonywaniem gestów i kroków tanecznych, pozytywne motywowanie do wytężonej pracy..

Rekomendacje: * Zdiagnozować potrzeby uczniów dotyczące zajęć pozalekcyjnych.

Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnychWniosek: Oferta zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w szkole jest adekwatna do potrzeb uczniów.. Ewaluacja ex-post - najpopularniejsza.Program zajęć rytmicznych .. Ewaluacja Ewaluacja dokonana na podstawie: obserwacji działalności muzyczno- ruchowej uczniów; .. taniec do muzyki 3.. Karta ewaluacji XI wiedza i umiejętności 1. nie potrafię dobrze wykonać przewrotu w przód z przysiadu 2.poziomu sprawności fizycznej, wieku, zainteresowań uczestników zajęć realizowanych w ramach tego programu.. Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w nich uczestniczą.. Dyskusja nad układem choreograficznym.. W przedszkolu zajęcia taneczno-rytmiczne odbywać się będą w formie grupowej.. Nie odnosi się do konkretnej grupy wiekowej.. Metody: Metody aktywizujące: aktywne słuchanie muzyki, improwizacje rytmiczne, melodyczne, taneczne, myślenie twórcze w działaniach muzycznych.Prowadzenie zajęć tanecznych daje dzieciom i młodzieży możliwość twórczego rozwoju.. Jestem zadowolony, lubię tego typu lekcje.. Młodzież jest zainteresowana wprowadzeniem zajęć tanecznych, zwiększeniem godzin zajęć sportowych, kołem języka włoskiego, fotografii, chemii .Ewaluacja ex-ante - przeprowadzana przed działaniem, ma ocenić trafność zamierzonych przedsięwzięć zgodnie z celami projektu..

Muzyka i ruch angażuje całą osobowość dziecka.Jan 17, 2021Karta ewaluacji X zadowolenie i forma zajęć 1.

Poznanie podstawowych kroków.. .przeprowadzić co najmniej dwie godziny zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły oraz dokonać ich ewaluacji w obecności (w miarę możliwości) doradcy metodycznego w zakresie prowadzonych zajęć przez nauczyciela, posiadać umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy.Zabawy taneczne 5. mgr Ewa KowalewskaJan 25, 2022Apr 26, 2021Zajęcia taneczno-rytmiczne umożliwiają zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu, przemawiają do wyobraźni, pozwalają wyrazić siebie, pomagają w budowaniu pozytywnego obrazu własnego Ja.. Jestem zły, forma lekcji wcale mi nie odpowiada.. Zadania programowe: 1.. Oprócz końcowej .. Staranne wykonywanie wszystkich ćwiczeń.. Systematyczna praca na zajęciach.. Ruchy .. • Opracowanie narzędzi służących do ewaluacji programu: Ankieta dla wychowawców; termometr.. Daje możliwość modyfikacji działania tak, aby lepiej spełniało zamierzone cele.. Dostarczenie wiedzy na temat różnorodnych form spędzania czasu wolnego i przygotowanie uczniów do korzystania z tych form..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt