Podaj na podstawie atlasu geograficznego nazwy oznaczonych państw

Pobierz

Autor: QsX Dodano: 27.4.2011 (22:56) Na podstawie podręcznika oraz atlasu geograficznego wykonaj polecenia.. Na podstawie zamieszczonej obok mapy wykonaj polecenia a) Podaj wysokość bezwzględną szczytu Czupel 882 m n.p.m. b) Podaj wysokość bezwzględną, na której położony jest punkt A 500 m n.p.m. c) Oblicz różnicę wysokości między szczytem Czupel a punktem A Obliczenia: 882-500=382 Odp.. b) Wymień nazwy czterech państw o najniższym wskaźniku urbanizacji.. Oznaczenie państwa na mapie Nazwa państwa Nazwa stolicy 1 2 3 Zadanie 12.. Terytoriami zależnymi są lub były: kolonie, departamenty zamorskie i terytoria zamorskie, kondominia, protektoraty, terytoria mandatowe i powiernicze, terytoria stowarzyszone, australijskie terytoria zewnętrzne, dependencje, terytoria nieinkorporowane i inne.. A. czynniki klimatyczne, B. szybkie tempo życia,Odczytaj z mapy i podaj: − nazwę pasma górskiego oznaczonego na fotografii literą A.. 2) Wpisz nazwy płyt litosfery na których granicy położone są wyspy japońskie .. Odszukaj Amazonkę na mapie Amery k 11 wymi.. eń nazwy trzec 116 Lasy porastające Amazonię są domem dla niemal 2/3 wszystkich znanych gatunków roślin i zwierząt oraz produkują około 20% tlenu atmosferycznego.Na podstawie podanych informacji odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy opisanych miejscowości.. Na podstawie przedstawionego na rysunku położenia Gwiazdy Polarnej nad horyzontem podaj numer, którym oznaczono na mapie miejsce obserwacji tego ciała niebieskiego.Na mapie przedstawiono euroregiony położone wzdłuż granic Polski w 2001 roku..

Podaj na podstawie atlasu geograficznego nazwy oznaczonych paóstw.

Wszystkie gnomony mają wysokość 1 metra.. F. Podaj nazwę państwa, na którego fladze narodowej znajduje się wizerunek astrolabium - przyrządu astronomicznego używanego do określania położenia geograficznego.. Na fotografii lotniczej przedstawiono fragment obszaru barwnej mapy.. Nazwy wskazanych obiektów geograficznych oznaczonych na mapie numerami.Podaj nazwy struktur oznaczonych literami A i B oraz określ, .. Częstych zachorowań na miażdżycę nie obserwuje się również w krajach Afryki.. Wyjaśnij , jakie są konsekwencje takiego położenia 3) Wyjasnij , co to sa tajfuny i w jaki sposob powstaja.Zaznacz literami obiekty geograficzne, których nazwy podano poniżej.. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu .4.. (SP09) Na rysunku przedstawiono długości trwania dnia i nocy w ciągu roku w wybranym miejscu kuli ziemskiej.. B. C. b)Wypisz nazwy rzek oznaczonych na mapie cyframi 1-5.Matura 2010 Geografia Odpowiedzi.. b)Spośród podanych niżej miejsc wybierz to, dla którego przedstawiono na rysunku czas trwania dnia i nocy w ciągu roku.. Śniardwy 113,4 pas pojezierzy.. a) Wymień nazwy czterech państw o najwyższym wskaźniku urbanizacji..

2.Na podstawie podręcznika i atlasu geograficznego wykonaj polecenia.

h dopływów tej rzeki.. Na mapie konturowej azji literami od a do f zaznaczono wybrane obiekty .. Okręgi mają promień równy wysokości gnomona.. Zadanie 1.. Zobacz też kategorię: Państwa historyczne.Do kolejnych cyfr należy dopisać następujące nazwy państw: 1.. Aby zrealizować zadanie wskazano geometryczne wyznaczniki kształtu żuchwy i dokonano weryfikacji dokładności ich odwzoro-wania w CBCT [7-9].. Podkreśl nazwy jezior leżących na Pojezierzu Mazurskim, a następnie uzupełnij zdania.. Zamieszczenie tego wizerunku na fladze miało na celu podkreślenie silnego związku historii państwa z dalekimi wyprawami morskimi.. c) Podaj dwa czynniki, które wpływają na…".. Geografia - odpowiedzi z egzaminu maturalnego i arkusze z pytaniami.. Osobne artykuły: Flagi terytoriów zależnych i Herby i godła terytoriów zależnych .Wpisz do tabeli oznaczenia literowe i nazwy czterech krajów, które powstały jako samodzielne państwa po 1989 roku.. Użyte nazwy państw są formami zalecanymi przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 19 stron (zadania 1 - 35) oraz barwną mapę.. biegun północny, koło podbiegunowe północne .Treść zadania..

Uzupełnij tabelę na podstawie atlasu geograficznego.

Na podstawie: Dorota Makowska, Geografia, WSiP, Warszawa 2002 Uzupełnij tabelę dotyczącą euroregionu Karpaty, wpisując nazwy oznaczonych liczbami państw oraz ich stolic.. NAZWA JEZIORA : POWIERZCHNIA (KM2): PAS RZEŹBY TERENU: 1. Podaj na podstawie atlasu geograficznego nazwy oznaczonych państw.. Weryfikacja dokładności odwzorowania została przeprowadzona na podstawie pomiarów referencyjnych naMiejsce na naklejkę z kodem szkoły MGE-R1_1P-082 EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut Instrukcja dla zdającego 1.. 5.Rozwiąż .Na rysunku przedstawiono położenie na nocnym niebie Gwiazdy Polarnej (GP) obserwowanej z jednego z miejsc oznaczonych na mapie numerami od 1 do 4.. Zadanie 2.Uzupełnij brakujące nazwy rzek i mórz, do .. a)Podaj na podstawie rysunku, ile godzin trwa dzień w tym miejscu podczas przesilenia letniego.. Opis położenia miejscowości Nazwa miejscowości Miejscowość położona na terenie parku krajobrazowego, na wschód od ujścia rzeki Piaśnicy do Morza Bałtyckiego.. (2 pkt) Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy niżej opisanych obiektów geograficznych.. 12 podkreśl nazwy krajów emigracyjnych, czyli takich, z których więcej ludzi wyjeżdża,.. c) Podaj przykłady dwóch państw, w których większość miast znajduje się w fazie suburbanizacji.Terytorium zależne - ogólne określenie obszarów znajdujących się pod różnymi formami zależności politycznej od jakiegoś państwa..

Wenezuela; 3.Na podstawie atlasu geograficznego podaj nazwy oznaczonych numerami na mapie rzek.

2010-10-03 17:59:14; Korzystając z podręcznika oraz atlasu geograficznego, wykonaj poniższe polecenia: 2010-04-09 22:18:25Zaznacz informację odnoszącą się wyłącznie do państwa oznaczonego na mapie literą B. 1.. Opis obiektu Nazwa obiektu Wzniesienie o dwóch szczytach położone w Paśmie Klonowskim.przestrzennie na podstawie obrazowania wiązką stożkową.. a)Podaj nazwy starożytnych azjatyckich cywilizacji,których obszary kształtowania się zaznaczono na mapie.. Stolicą państwa jest Chartum.. Nie bój się dzielić, chociaż wciąż nie jest w porządku.Zadanie 2.. Portugalia G. Podaj nazwy dwóch państw, na których flagach narodowych znajduje się wizerunek Krzyża Południa (jest 5 takich państw).. Zadanie 2.. Turystyczna miejscowość o zwartej zabudowie położona1)Na podstawie atlasu geograficznego wymień krainy geograficzne m morza i oceany oraz państwa , nad którymi lecisz w drodze z Warszawy do Tokio.. Oznaczenie literowe na mapie - A - Nazwa państwa - Łotwa Oznaczenie .Korzystając z atlasu geograficznego,wpisz w odpowiednie miejsca tabeli nazwy zaznaczonych na poniższej mapie konturowej obiektów geograficznych.. :Różnica wysokości wynosi 382 m. Australia, Brazylia, Papua-Nowa Gwinea, Samoa .Na mapie numerami 1-9 oznaczono państwa , na których obszarze jest położona Amazonia .. 3.korzystając z atlasu geograficznego oraz podręcznika wpisz w odpowiednie miejsca nazwy obiektów geograficznych, miast i krajów sasiadujacych z RPA, zaznaczonych na poniższej mapie konturowej cyframi, bądź literami.Można także uczestniczyć odpowiedzieć lub odpowiedzieć na pytanie "Na podstawie atlasu geograficznego oraz poniższych klimatogramów sporządzonych dla miejscowości zaznaczonych na mapie z zadania 2 wykonaj polecenia.. Question from @Dominikkidawa - Szkoła podstawowa - GeografiaNa podstawie atlasu geograficznego wpisz do tabeli nazwy pasów rzeźby terenu w których znajdują się największe polskie jeziora.. Na podstawie tekstu zaznacz dwa czynniki, które mogłyby zwiększyć częstość występowania miażdżycy u Eskimosów.. · 7 t ~ -t~L _ ·_~J, VNa mapie numerami I -9 oznaczono paóstwa, na których obszarze jest poloŽona Amazonia.. Na każdym rysunku podpisano kierunek północny.. Większość obszaru zajmują pustynie i półpustynie.. Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy ni ej opisanych obiektów.. Na zdjęciu lotniczym wykonanym znad miejsca położonego w prawym górnym rogu pola B1 barwnej mapy, znajduje się fragment terenu przedstawionego na tej mapie w polach: A1, B1, A2, B2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt